ลงชื่อเข้าใช้

ข่าวสาร

และกิจกรรม

บุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และฟังคำชี้แจง

วันที่ 20 กรกฎาคม2563 บุคลากร กศน.อำเภอไทรโยค เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และฟังคำชี้แจงจาก นายธนวิทยา ต้นสาลี ผอ.กศน.อำเภอไทรโย

นายธนวิทยา. ต้นสาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรโยค มอบหมายให้ นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย ครู ศรช.บ้านวังโพธิ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป )หลักสูตร การเพาะเห็ดฟาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายธนวิทยา. ต้นสาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรโยค มอบหมายให้ นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย ครู ศรช.บ้านวังโพธิ์ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป )หลักสูตร การเพาะเห็ดฟาง. ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอไทรโยค มอบหมายให้ นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย ครู ศรช.บ้านวังโพธิ์ จัดการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ) การทำแหนมกระดูกอ่อนหมู ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน

กิจกรรมด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โครงการอบรมประชาชนการแปรรูปเห็ด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้องตี้น้อย โดยนายนฤนาท ไทรแก้ว ครูอาสาสมัครฯได้รับมอบหมายจาก นายธนวิทยา ต้นสาลี ผอ.กศน.อำเภอไทรโยคจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โครงการอบรมประชาชนการแปรรูปเห็ด โดยมี นายกัตภณ นฤวัตรปกรณ์ ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน กศ.ต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรม และนิเทศติดตาม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวรหน้าเสาธง กศน.อำเภอไทรโยค

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กศน.อำเภอไทรโยค นำโดยนายธนวิทยาต้นสาลี ผอ. กศน.อำเภอไทรโยค นำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวรหน้าเสาธง กศน.อำเภอไทรโยค

กศน.อำเภอไทรโยค ดำเนินการสอบ กลาง

กศน.อำเภอไทรโยค ดำเนินการสอบ กลางภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Image placeholder

ผอ.ธนวิทยา ต้นสาลี

ผู้อำนวยการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจ / บทบาทหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ..อ่านต่อ....

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาคิดเป็น"
วิสัยทัศน์ "คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตอลดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำเนินรงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21"

Image placeholder

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่คอยสนับสนุนเราให้เดินก้าวได้อย่างมั่นคงและยุติธรรม.

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน.

สำนักงาน กศน.

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน .

คุรุสภา

มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไป แก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยา และวินัยของครู.

สำนักงานศึกษาธิการ

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน.

ขับเคลื่อนโดยมี

พันธกิจ / ภารกิจ / บทบาทหน้าที่

  • จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษาการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ
  • ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
  • พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

พลังแห่งการขับเคลื่อน

@ตอบสนองนโยบาย

ภารกิจ / บทบาทหน้าที่

สำนักงาน กศน. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธสาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อคณะกรรมการ
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับ การศึกษา
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงวานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่นรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(6) จัดทำข้อเสนอนแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภพาชีวิตอย่างต่อเนื่อง ของประชาชน
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

พลังแห่งการขับเคลื่อน

@ตอบสนองนโยบาย
Generic placeholder image
Generic placeholder image
บริการ

ข้อมูลต่างๆ

ประชาชนทั่วไป

ล่าสุด19สิงหาคม 2561

เอกสารและข้อมูลทั่วไป สำหรับประชาชนในอำเภอไทยโยคและรวมไปถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาดาวห์โหลด หรือเยี่ยมชมได้ที่นี่

เปิดคลังข้อมูล

นักศึกษา

ล่าสุด19สิงหาคม 2561

เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอไทยโยค สามารถเข้ามาดาวห์โหลด หรือเยี่ยมชมได้ที่นี่

เปิดคลังข้อมูล

คุณครู

ล่าสุด19สิงหาคม 2561

เอกสารและข้อมูลต่างๆ ในส่วนของคุณครู สำหรับคุณครู กศน.อำเภอไทยโยค สามารถเข้ามาดาวห์โหลด หรือเยี่ยมชมได้ที่นี่

เปิดคลังข้อมูล

ติดต่อเรา

สามารถคุยกับเราได้ตามนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook.

กศน.อำเภอไทรโยค ม.1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

สามารถดูบรรยากาศรอบเราเป็น 3 มิติได้.

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชนตัวจริงและ สำเนา

*มาสมัครด้วยตัวเอง

*หากไม่มีสำเนาทางเรามีบริการถ่ายสำเนาให้ฟรี

สามัครเรียนออนไลน์ ลดภาระการใช้กระดาษ

ท่านสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่นี่ และมายืนยันตัวตนภายใน 7 วัน พร้อมหลักฐาน รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนตัวจริงและ สำเนา ได้ด้วยตัวเอง *หากไม่มีสำเนาทางเรามีบริการถ่ายสำเนาให้ฟรี

กรอกแบบฟรอมสมัครเรียน